Danh mục: Doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp là khái niệm chung nhất để chỉ các loại hình doanh nghiệp, trong đó công ty là một loại hình doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp ở Việt Nam định năm (5) loại hình doanh nghiệp, bao gồm: (1) hộ kinh doanh, (2) doanh nghiệp tư nhân, (3) công ty hợp danh, (4) công ty trách nhiệm hữu hạn (gồm công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên), và (5) công ty cổ phần.

+ Công ty (bao gồm TNHH & cổ phần) là một loại hình doanh nghiệp với 5 đặc điểm cơ bản: (i) là pháp nhân, (ii) tách biệt và là chủ thể pháp lý độc lập với chủ sở hữu, (iii) trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu công ty, (iv) cổ phần hay phần vốn góp là chuyển nhượng được, và (v) quản lý tập trung và thống nhất.

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy

Login  |   Register New

Advertisement

Login  |   Register New

Advertisement